ISICNewsAktualności, wydarzenia - nie tylko dla studentów

ISIC News

Ubezpieczenie NNW dla Studentów

Najlepsze ubezpieczenie nnw

Pragniemy Was zainteresować tematem ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na co zwrócić uwagę? Czym jest procent uszczerbku? Jakie ubezpieczenie NNW jest najlepsze dla studentów?

Ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków zostało utworzone w celu zrekompensowania krzywd doznanych przez ubezpieczonego związanych z nieszczęśliwym wypadkiem. Nie jest to ubezpieczenie które zagwarantuje darmową wizytę u lekarza specjalisty. Zakres krzywd jest dokładnie opisany w OWU - ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Na wstępie należy się zapoznać z paragrafem mówiącym o przedmiocie ubezpieczenia oraz z zakresem poszczególnych świadczeń. Zakres ten pozwoli Wam oszacować korzyści wynikające z danego ubezpieczenia. Przykładowo: jaką osiągniecie korzyść z wysokiego odszkodowania w przypadku śmierci? Oczywiście kwota zwrócona przez ubezpieczyciela w jakimś stopniu może zmniejszyć traumę rodziny po waszej stracie jednak osobiście uważamy, że dla was samych nie będzie ona miała żadnego znaczenia.
Warto więc zwrócić szczególną uwagę na tabelę szkodowości dotyczącą częściej występujących zdarzeń. Część ubezpieczeń NNW nie obejmuje typowych skręceń kończyn, inne zaś oferują bardzo niskie stawki odszkodowania za złamania.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Stawka odszkodowawcza zazwyczaj jest podawana jako procent uszczerbku, który jest stały w przypadku charakterystycznych uszkodzeń. Natomiast w nietypowej sytuacji uszkodzenia ciała stawki mogą osiągnąć różny wymiar gdyż będą zaprezentowane jako zakres procentu. Dlaczego jako zakres procentu? Otóż złamanie ręki nie zawsze jest identyczne, może być z przemieszczeniem lub z pęknięciem jednej z kości. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie przez ubezpieczyciela, dlatego też istotne jest kompletowanie dokumentacji medycznej w trakcie całego procesu leczenia.
Co więcej, ubezpieczenie NNW może być również rozszerzone o dodatkowe korzyści m.in.: zwrot kosztów rehabilitacji, zakup środków pomocniczych (np. stabilizatory) lub ich wymiana (np. uszkodzone okulary korekcyjne). Dodatkową korzyścią dla ubezpieczonego może być też odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Przy analizie ubezpieczenia warto również zwrócić uwagę na obowiązujące w nim wyłączenia. Najczęściej, podstawowa oferta ubezpieczeniowa nie pokrywa zdarzeń, które miały miejsce podczas uprawniania sportów ekstremalnych oraz wyczynowych. Część ubezpieczycieli wyłącza również z oferty szkody powstałe podczas pracy oraz praktyk studenckich. Z istotnych włączeń należy zwrócić uwagę na zdarzenia wynikające z następstwa chorób przewlekłych, np. w przypadku zdiagnozowanej wrodzonej wady serca, która nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, jednak pewnego dnia podczas uprawiania sportu wywoła zawał – w tym przypadku ubezpieczyciel również może odmówić wypłaty odszkodowania. Prawie wszystkie wspomniane wyłączenia wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty.

Gdzie kupić nnw

Dokładne definicje każdego rodzaju włączeń możecie znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przykładowe definicje umieściliśmy również na końcu artykułu.
Gdy już dokładnie zapoznacie się z OWU zwróćcie uwagę na informacje dotyczące samej polisy m.in. czy nie jest polisą grupową. Polisa grupowa to taka, w której uczelnia zawiera ubezpieczenie na rzecz wszystkich studentów uczęszczających do danej szkoły oraz jej pracowników. Taki rodzaj polisy nie jest dostępny dla klientów indywidualnych. Opłata za grupową polisę nie może być pobierana bezpośrednio od każdego studenta. Pieniądze za ubezpieczenie mogą być pobierane indywidualnie tylko i wyłącznie w przypadku gdy polisa będzie zawarta na wasze imię i nazwisko, dzięki czemu to Wy będziecie uprawieni do otrzymania świadczenia.

Teraz przejdziemy do tematu dotyczącego głównej sumy ubezpieczenia. Jest to suma gwarancyjna, która stanowi podstawę do wyliczenia kwoty odszkodowania. Im jest wyższa tym lepiej np.: w przypadku polisy opiewającej na 10 tys. zł, 1% uszczerbku na zdrowiu daje kwotę odszkodowania w wysokości 100 zł. Wraz ze wzrostem głównej sumy ubezpieczenia wzrasta również składka jaką należy zapłacić za dane ubezpieczenie. Kwestię wysokości składki pozostawiamy do własnych rozważań, jednak sugerujemy aby przy wyliczaniu kosztów podzielić kwotę składki przez ilość miesięcy, w których będzie ona obowiązywać. Przykładowo, koszt ubezpieczenia wynosi 49 zł na okres 12 miesięcy, po przeliczeniu miesięczna kwota składki na ubezpieczenie wyniesie około 4 zł. Sami przyznacie, że nie jest to duża suma.

Warto się również upewnić czy główna suma ubezpieczenia obowiązuje na wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczeniowym, czy też poszczególne zdarzenia mogą wpłynąć na zmniejszenie jej wymiaru. W praktyce oznacza to, że jeśli np.: złamaliśmy nogę i ubezpieczyciel wypłacił nam z tego tytułu 5 tys. zł odszkodowania, to już kolejne zdarzenia będą wyliczane od kwoty pomniejszonej o wcześniejsze wypłaty świadczeń. 

Ostatnim istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia jest możliwość wykupienia dodatkowych rozszerzeń. Ubezpieczyciel u którego posiadamy już pakiet będzie skłony do zaoferowania nam rabatu na kolejne polisy, a jeszcze większy upust uzyskamy jeśli rozszerzamy już zawarta polisę. Dziś potrzebujemy ubezpieczenia NNW, ale może za kilka miesięcy wybierzemy się na egotyczną wyprawę i będziemy potrzebowali ubezpieczenia z większym zakresem.

Czekamy na wasze pytania w komentarzach!

Przykładowe definicje:

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, wbrew swojej woli, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo zgon Ubezpieczonego;
Trwały uszczerbek na zdrowiu - takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy

Osoba uprawniona – to osoba, lub osoby które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Osoby te możemy upoważnić w całym czasie trwania ubezpieczenia (również dokonywać ich zmiany). W przypadku wskazania osób uprawnionych mają one pierwszeństwo do wypłaty, przed prawem spadkowym.
Sporty wyczynowe – forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych, jak również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, seminariach i obozach szkoleniowych lub zawodach. Także sportem wyczynowym będą wszystkie aktywności sportowe za które otrzymuje wynagrodzenie

Sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka – wszystkie aktywności, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem urazów. Każdy z ubezpieczycieli inaczej określa zakres. Dla jednych narciarstwo jest  sportem wyczynowym dla innych tylko narciarstwo poza wyznaczonymi trasami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Ubezpieczenia nnw Polska

Wróć

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl